Мэдээллүүд

“Дэлхийн Энхийн Их Наадам Сан” (ДЭИНС) нь 2007 онд үүсгэн байгуулагдсан ашгийн бус, олон улсын, иргэний нийгмийн байгууллага юм. Америкийн Нэгдсэн Улсын Вашингтон хотноо төвтэй уг сан өдгөө дэлхийн 22 оронд өөрийн салбар байгууллагуудаар дамжуулан энх тайванд хүрэх шинэ чиг хандлагыг түгээн хэрэгжүүлэхийг зорьж байна.  

ДЭИНС-ИЙН  ҮНДСЭН  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГАА :

  • - ДЭИН- ЫН  ҮЙЛ   АЖИЛЛАГААГ  ТӨЛӨВЛӨХ ,  МӨНГӨН  ХӨРӨНГӨ  БИЙ   БОЛГОЖ  БОДИТ ҮЙЛ  АЖИЛЛАГАА  ЗОХИОН  БАЙГУУЛАХ
  • -  Х ӨГЖИЖ  БУЙ   БОЛОН  БУУРАЙ  ХӨГЖИЛТЭЙ   ОРНУУДЫН   БИЕ   ДААСАН  ЧАДАМЖИЙГ ДЭМЖИХ
  • - ҮНДЭСНИЙ МАНЛАЙЛАГЧДААС  БҮРДСЭН ДЭЛХИЙ  НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭГ БИЙ  БОЛГОХ
  • -  М ЯНГАНЫ   Х ӨГЖЛИЙН   ЗОРИЛТОД  СУУРИЛСАН  ДЭЛХИЙН  ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНД ХУВ ь  НЭМРЭЭ ОРУУЛАХАД ЧИГЛЭНЭ.